Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

weirdblack
Bądź z kimś kto lubi Twoje szaleństwo a nie zmusza Cię do normalności.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viawalkthemoon walkthemoon
9718 e711 420
Reposted fromsunlight sunlight viawalkthemoon walkthemoon
0011 4cdb 420
weirdblack
1205 5732 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialittlemouse littlemouse
weirdblack
1866 3406 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlemouse littlemouse
weirdblack
6711 f5a0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlemouse littlemouse

August 28 2019

weirdblack
7455 c733 420
Reposted fromcontigo contigo viainsanedreamer insanedreamer

August 18 2019

2125 21d5 420
Reposted frombrumous brumous
weirdblack
weirdblack
7145 7078 420
Reposted fromverronique verronique vialekkaprzesada lekkaprzesada
weirdblack
2906 87e8 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
weirdblack

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy,
zrób to raz, dwa, trzy.

— Agnieszka Osiecka
weirdblack
weirdblack
5156 1d86 420
weirdblack
5156 1d86 420
3158 809f 420

San Francisco by (Luca Pisanu)

Reposted fromwestwood westwood vialekkaprzesada lekkaprzesada
weirdblack
6710 4460 420
weirdblack
0906 64f4 420
Reposted fromMtsen Mtsen vialekkaprzesada lekkaprzesada
0114 b773 420

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine vialekkaprzesada lekkaprzesada
weirdblack
1473 7e32 420
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl