Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

weirdblack
6497 6ecc 420
Reposted fromsoftboi softboi
weirdblack
6498 562f 420
Reposted fromsoftboi softboi
weirdblack
1133 4069 420
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
weirdblack
6122 7276 420
Reposted fromsoftboi softboi viaepidemic epidemic
weirdblack
5454 2263 420
weirdblack
6527 500b 420
weirdblack
4068 9c44 420
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaepidemic epidemic
weirdblack
2995 ca01 420
Reposted fromhare hare viaepidemic epidemic
weirdblack
Najpierw myślałam, że najbardziej samotna jestem, kiedy zasypiam sama i wyobrażam sobie siebie w zupełnie innym życiu. Potem okazało się, że bardziej samotna jestem, kiedy zasypiam z człowiekiem, który w ogóle mnie nie obchodzi.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane viainsanedreamer insanedreamer

March 24 2019

4244 fa51 420
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viakochajmnie kochajmnie
3976 3504 420

looprole:

via weheartit

Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viakochajmnie kochajmnie
6288 4472 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakochajmnie kochajmnie
1504 7c46 420
Reposted fromtheolicious theolicious viakochajmnie kochajmnie
6383 b29a 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viakochajmnie kochajmnie
weirdblack
6872 f44e 420
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viakochajmnie kochajmnie

May 15 2018

9300 f064 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakochajmnie kochajmnie
weirdblack
weirdblack
4823 8523 420
Reposted fromJosette Josette viapengin pengin
weirdblack

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaepidemic epidemic
weirdblack
2661 d7fc 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaepidemic epidemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl