Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

9300 f064 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakochajmnie kochajmnie
weirdblack
weirdblack
4823 8523 420
Reposted fromJosette Josette viapengin pengin
weirdblack

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaepidemic epidemic
weirdblack
2661 d7fc 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaepidemic epidemic

April 15 2018

weirdblack
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
weirdblack
0593 bf85 420
Reposted fromviolethill violethill vialottibluebell lottibluebell
weirdblack
4600 8a82 420
Reposted fromolaosa olaosa vialottibluebell lottibluebell
weirdblack
7295 6781 420
Reposted fromolaosa olaosa vialottibluebell lottibluebell
weirdblack
5875 0306 420
Reposted fromprzegrany przegrany viatrytorunaway trytorunaway
weirdblack
9764 2910 420
weirdblack
9729 e03d 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatrytorunaway trytorunaway
weirdblack
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatrytorunaway trytorunaway
weirdblack
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianaturalginger naturalginger

April 05 2018

weirdblack
1462 bf1f 420
Reposted fromolaosa olaosa viairmelin irmelin
weirdblack
1585 cc4c 420
Reposted fromnonecares nonecares viapengin pengin
weirdblack
5447 ffc0 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viapengin pengin
weirdblack
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viakochajmnie kochajmnie
5944 a789 420
Reposted fromcalcifer calcifer viajanealicejones janealicejones
weirdblack
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viapassionative passionative
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl