Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

weirdblack
5124 64bb 420
Reposted fromdailylife dailylife viaPrzygnebiona Przygnebiona
weirdblack
9947 18a6 420
weirdblack
pomagasz mi
ukryć prawdę o tym, jak bardzo jestem
sama
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
weirdblack
9718 a102 420
Reposted frompierdolony pierdolony
weirdblack
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viaPrzygnebiona Przygnebiona
weirdblack
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaPrzygnebiona Przygnebiona
weirdblack
Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. 
— Edward Stachura.
0108 58be 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viapouler pouler
weirdblack
4244 91d4 420
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viapouler pouler
weirdblack
5286 588b 420
Reposted fromkarahippie karahippie viapouler pouler
weirdblack
9159 75a0 420
Reposted fromaisu aisu viapouler pouler
weirdblack
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapouler pouler
weirdblack
7026 252c 420
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viapouler pouler
weirdblack
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapouler pouler

November 10 2017

weirdblack
weirdblack
8787 6b87 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl