Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

weirdblack
9873 9816 420
Reposted fromlordsoth lordsoth viapollywood pollywood
weirdblack
3227 0d90 420
Reposted fromRowena Rowena viapollywood pollywood
weirdblack
7453 cdc9 420
Reposted fromniente niente viapollywood pollywood
weirdblack
weirdblack
7744 27a1 420
Threesome
Reposted frompittmanpjil pittmanpjil viapollywood pollywood
weirdblack
9012 ac28 420
Reposted fromsavatage savatage viawalkthemoon walkthemoon
weirdblack
weirdblack
weirdblack
0752 fa9d 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawalkthemoon walkthemoon
weirdblack
- To, że nie potrafi cię kochać tak, jak ty chcesz, nie znaczy, że nie kocha się ze wszystkich sił - mówi.
— Anna Todd "After.Już nie wiem, kim bez ciebie jestem"
Reposted fromaurinko aurinko viawalkthemoon walkthemoon
weirdblack
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viawalkthemoon walkthemoon
weirdblack
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawalkthemoon walkthemoon
weirdblack
8573 e3ba 420
A. Ciarkowska 
weirdblack
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
weirdblack
4425 cc7f 420
Reposted fromsoftboi softboi viawalkthemoon walkthemoon
weirdblack
Bądź z kimś kto lubi Twoje szaleństwo a nie zmusza Cię do normalności.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viawalkthemoon walkthemoon
9718 e711 420
Reposted fromsunlight sunlight viawalkthemoon walkthemoon
0011 4cdb 420
weirdblack
1205 5732 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialittlemouse littlemouse
weirdblack
1866 3406 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlemouse littlemouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl